Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Bestuur Stichting Hilversumse Montessorischolen (HMS)

Het bestuur van de Hilversumse Montessori Scholen

Montessorischool Centrum maakt samen met Montessorischool Zuid onderdeel uit van De Stichting Hilversumse Montessori Scholen. Het bestuur van deze stichting is volgens de Wet op het Primair Onderwijs het bevoegd gezag van de scholen. Dat betekent dat het bestuur o.a. eindverantwoordelijk is voor de goede besteding van de financiën en werkgever is van de directie en medewerkers van de scholen.

Het bestuur heeft in goed overleg met de directie en de medezeggenschapsraden voor een toezichthoudende rol gekozen, waarbij zoveel mogelijk zeggenschap bij de directie en de scholen gelegd wordt. Veel bestuurlijke bevoegdheden zijn aan de directie gedelegeerd. Zo treedt de directie op als werkgever voor de medewerkers en voert de directie het reguliere overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar, zowel zelfstandig als samen met de directie. Daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst met de medezeggenschapsraden. Terugkomende rol van het bestuur is de vaststelling van de begroting, het formatieplan en de jaarrekening en het jaarverslag. Daarnaast worden door de directie opgestelde plannen en rapportages besproken over leerlingenzorg, personeel & organisatie, financiën, gebouwen & materiële voorzieningen etc. Naast het houden van toezicht op het gevoerde beleid fungeert het bestuur als klankbord voor de directeuren.

Het bestuur heeft de code voor goed bestuur van de gezamenlijke besturenorganisaties in het primair onderwijs onderschreven en is daar volledig op aanspreekbaar.
Het bestuur bestaat uit minimaal vier leden met een zittingsperiode van telkens vier jaar. De huidige bezetting van het bestuur is:

André Bakker                     voorzitter                                                 
ouder Centrum

Robert Leeftink                  penningmeester                                        
ouder Centrum

Annelies Dubel-de Jong       secretaris en portefeuillehouder HR              
ouder Centrum

Lotte Tiesing                      portefeuillehouder onderwijs                       
ouder Centrum
 

Jaarrekening2016

WervingstekstPenningmeester2016

FunctieprofielBestuurder2016