Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

LeerlijnDe ontwikkeling  |  Activiteiten  |  Basisvaardigheden  |  Rekenen  |  Lezen  |  Wereld  |  Cultuur  |  Verkeer  |  Expressie  |  Engels |  ICTTechniek  |  Geestelijke stromingen  |  Gezondheidseducatie  |  Lichamelijke oefening  |  Huiswerk 

Maria Montessori heeft een leerlijn ontwikkeld die is afgestemd op de ontwikkelingsfasen van het kind. In het onderwijs aan jonge kinderen wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de motoriek en de zintuigen. Dit gebeurt via spel, exploratie, beweging en het omgaan met ontwikkelingsmateriaal. Voor onze Montessorischool betekent dit voor de onder- en middenbouw en in mindere mate voor de bovenbouw dat door middel van verschillende materialen sterk de nadruk wordt gelegd op deze zintuiglijke en motorische ontwikkeling. (N.B. Er is door Maria Montessori specifiek zintuiglijk materiaal ontwikkeld dat nog steeds actueel is.) Jaarlijks worden op onze school twee materiaalavonden georganiseerd, waar leerkrachten uitleg geven over het Montessori materiaal.

Activiteiten in de onderbouw
In de onderbouw is het spel heel belangrijk. Er wordt veel aandacht geschonken aan:

 • Vrij spel binnen in het speellokaal en buiten
 • Dansexpressie - volksdansen
 • Gymlessen met/zonder materiaal - spellessen (o.a. tik-, kring- en overloopspelen)
 • Spelen in de poppenhoek, met de zand-/watertafel, de blokken en het constructiemateriaal
 • Poppenkastspel, voorlezen-vertellen-rijmpjes en versjes taal-rekenspelletjes
 • Zingen en muziek maken - handvaardigheid

In de onderbouw wordt door het werken met Montessorimateriaal de basis gelegd voor de lees- en rekenvoorwaarden die nodig zijn om tot lezen en rekenen te komen. Het Montessorimateriaal is hierbij de rode draad. Dit zijn aantrekkelijke, meestal eenvoudige aan het kind aangepaste materialen die "de controle van de fout bevatten", d.w.z. als het kind een fout maakt, kan hij dat aan het materiaal zelf zien en ontdekken. Zo heeft hij geen volwassene nodig om hem op zijn fout te wijzen en daardoor zijn zelfvertrouwen misschien te schaden.

Met concreet en symbolisch materiaal krijgt het kind inzicht in soms moeilijke en abstracte begrippen. Het materiaal geeft de mogelijkheid om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken bij het in zich opnemen van de stof. Het nodigt ook uit tot spontane herhaling van de handeling. Hierdoor en op de manier waarop ze kunnen werken, gaan kinderen echt in hun bezigheid op. 

Basisvaardigheden
Het Montessorimateriaal vertoont een bepaalde vaste volgorde die begint in de onderbouw en eindigt in de bovenbouw (doorgaande lijn). Het "startpunt" wordt bepaald door het ontwikkelingsniveau van het individuele kind. Aan het eind van de middenbouw en bovenbouw proberen we voor de basisvaardigheden bepaalde basisdoelen te bereiken. Aan de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid wordt veel aandacht besteed in de vorm van spreekbeurten en werkstukken. 

Verdere leeractiviteiten wat betreft taal:

 • Het aanleren van een correct woordbeeld
 • Het ontdekken van structuren in de taal en die leren benoemen in woordsoorten
 • Het spel met de vragen; waardoor het kind structuren ontdekt en leert benoemen (redekundige ontleding)

Rekenen
Voor de hoofdbewerkingen zijn zowel in de onderbouw als in de middenbouw twee naast elkaar lopende ontwikkelingslijnen te zien: 
A - Bewerkingen met het gouden materiaal: grote getallen tot 10.000 (Onderbouw) en 10.000.000 (Middenbouw). 
B - Bewerkingen met kleine getallen (zowel met div. Montessorimaterialen als abstract). Er wordt veel aandacht besteed aan tijdsbegrippen, meten en wegen. Vanaf groep drie wordt er gebruik gemaakt van de methode RekenZeker.

Lezen
In de middenbouw gaat het kind door met wat het in de onderbouw heeft geleerd. Het startpunt van het individuele kind is ook hier weer verschillend. Het ene kind is nog aan ‘t letters voelen, het andere kind leest al boekjes. Als het boekje uit is mag het kind de leerkracht een stukje voorlezen en vertellen waar het verhaal over gaat. Voor het technisch lezen zijn er dagelijks hulpouders aanwezig die met groepjes kinderen teksten lezen en aan taalverrijking doen. In de bovenbouw ligt de nadruk voornamelijk op:

 • stillezen
 • studerend lezen
 • begrijpend lezen
 • voordrachtslezen

Bij al deze vormen van lezen speelt onze eigen uitgebreide bibliotheek een belangrijke rol. In de midden - en bovenbouw wordt er voor begrijpend lezen gebruik gemaakt van de methode Lezen in Beeld.

Wereldoriënterende vakken
Wereldoriëntatie onderwijs vindt niet zijn aangrijpingspunt in de afzonderlijke vakken, maar sluit aan op de leefwereld van de kinderen. Het leert de kinderen zich te oriënteren in de tijd, in de ruimte om hen heen en op de ons omringende levende en levenloze natuur. In de onder- en middenbouw is hiervoor ook specifiek materiaal ontwikkeld, waar het kind naast de groepsles, individueel mee kan werken (kringloop werkjes, aardrijkskunde puzzelkaarten e.d.). Vanaf groep 5 wordt aardrijkskunde, geschiedenis en biologie per leeftijdsgroep aangeboden. Er wordt gewerkt met de methodes Wereldzaken, Tijdzaken en Natuurzaken. De andere kennisgebieden van wereldoriëntatie worden thematisch aangeboden. Zo doen de kinderen ook ervaring op met een groepsgewijze instructie en overhoring.

Cultuureducatie en burgerschap
Op Montessorischool –Centrum wordt veel aandacht geschonken aan cultuureducatie en burgerschap. Deze vakgebieden zijn meestal verweven met andere vakken en thema’s waaraan op school gewerkt wordt. Zo wordt er bijv. creatief samengewerkt met het grafisch atelier, waar we posters drukken m.b.t. bevrijdingsdag. We hebben pannenkoeken dag in het huis voor dementerende bejaarden waarvoor de kinderen ook 3-d windmolentjes hebben gemaakt. Met een kinderdagverblijf wordt samengewerkt in voorleesprojecten. Verder worden er regelmatig excursies georganiseerd naar musea, maar is er ook in het gemeentehuis van Hilversum het democratiespel gespeeld. Middels vragenlijsten worden de kinderen gevraagd naar hun mening over d e school en naar aanleiding daarvan is een groep leerlingen betrokken geweest bij de plannen voor herinrichting van het schoolplein. Thematisch worden wereldgodsdiensten aan de orde gesteld en worden er , indien mogelijk, excursies georganiseerd binnen dat thema. 

Verkeer 
In het kader van de verkeersveiligheid wordt er thematisch verkeersonderwijs gegeven. De 7e-jaars leerlingen doen alleen mee aan het schriftelijk verkeersexamen. Als school vinden wij de verantwoordelijkheid te groot om met de kinderen in de stad te gaan fietsen. De ouders/verzorgers worden verzocht hiervoor met hun eigen kind de nodige praktijkervaring op te doen. Op school worden wel de fietsen door de politie gecontroleerd op gebreken.

Expressie activiteiten
Op onze school wordt enkele malen per jaar gewerkt aan projecten op ‘t gebied van muzikale/beeldende/dansante vorming. Daarnaast beschikken de midden- en bovenbouw over een handenarbeidleerkracht. Voor extra activiteiten maken we gebruik van gastdocenten. We proberen zoveel mogelijk variatie aan te brengen.

Engels
In alle groepen wordt groepsgewijs Engelse les gegeven aan de hand van de methode Groove Me.

ICT en Programmeren
De ontwikkelingen op dit gebied gaan in razend tempo. In alle groepen wordt gewerkt met iPads en laptops. De kinderen leren de noodzakelijke computervaardigheden en de software maakt deel uit van het onderwijsproces. In het schooljaar 2015-2016 is de 3D- printer geïntroduceerd en zelf gebouwd. De kinderen ontwerpen via Tinkercad en kunnen onder begeleiding van een leerkracht 3D printen.
In het schooljaar 2016-2017 is gestart met het opzetten van een leerlijn programmeren en zijn de eerste stappen gezet in de richting van een “Science lab”.  
We zijn overgestapt naar Google Chrome en Chromebooks. Deze ontwikkelingen zijn mogelijk door scholing, specialisatie en inzet extra personeel.

Techniek
Op onze school wordt met de Techniektorens gewerkt. De kasten, die er uit zien als een toren, bevatten een volledige leerlijn voor het vakgebied Techniek.
In het kader van de 21e century skills wordt er gewerkt aan een leerlijn wetenschap en techniek. Met gastdocenten is een eerste opzet gestart om wetenschap en techniek te introduceren en een extra impuls te geven.

Geestelijke stromingen
Thematisch worden de wereldgodsdiensten aan de orde gesteld.

Gezondheidseducatie
Naast thematische groepslessen worden ook individuele lesjes gegeven. In groep 8 wordt onder professionele begeleiding EHBO les gegeven. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld hun jeugd-EHBO certificaat te behalen.

Lichamelijke oefening
Alle midden- en bovenbouwgroepen krijgen les van een vakleerkracht in de theater/gymzaal naast de school. Daarnaast wordt er buiten veel gesport en worden er regelmatig gastdocenten aangetrokken bijvoorbeeld voor aerobics en zelfverdediging. Bovendien wordt in het kader van gymnastiekonderwijs aandacht besteed aan spel en beweging op muziek. Naast deze vaste activiteiten starten wij aan het begin van ieder schooljaar met een sport- of speldag voor elke bouw.

Onderwijs in eigen taal en cultuur
Dit is voor onze school niet van toepassing.


Huiswerk
In de onder- en middenbouw wordt in principe geen huiswerk meegegeven. In de bovenbouw verandert dat. De kinderen leren zo in hun eigen tijd verantwoording voor hun schoolwerk te dragen. Individueel kan een kind, na overleg met de ouders/verzorgers, extra huiswerk meekrijgen om b.v. sneller door de leerstof te komen, extra herhaling te bieden of eventuele achterstanden weg te werken. Wanneer een kind op school onvoldoende heeft gepresteerd kan de leerkracht werk meegeven om thuis af te maken. Het gebeurt ook regelmatig, dat kinderen zelf om huiswerk vragen omdat ze zichzelf bepaalde taken opgelegd hebben of omdat ze het gewoonweg leuk vinden. We werken op school met Taalzee en Rekentuin (adaptief webbased programma) en de kinderen kunnen hiermee naar eigen inzicht oefenen.