Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Ouderbijdrage

Om die kwaliteit te realiseren die wij vanuit onze Montessorivisie op het onderwijs hebben kent de stichting HMS sinds jaar en dag een ouderbijdrage.
Samen met de inkomsten van het rijk vormt de ouderbijdrage een noodzakelijke basis om het verschil in kwaliteit te kunnen maken.
De ouderbijdrage is een bedrag waarvan veel extra’s betaald worden. Deze wordt o.a. besteed
Aan o.a.: gastdocenten, remedial teaching, vakleerkrachten, extra handen in de klas/ Montessoribegeleiding, projecten, schoolreizen, excursies, feesten, overblijven, ICT en culturele vorming.

De ouderbijdrage is voor kalenderjaar 2018 vastgesteld op € 350,00 per kind.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht m.b.t. de hoogte en besteding van de ouderbijdrage. Jaarlijks wordt de besteding van de ouderbijdrage opgenomen in de begroting en verantwoord in de jaarrekening.

De inning van de ouderbijdrage is uitbesteed aan dienstverlenend bureau (“OBT”) en gebeurt per automatische incasso, met de mogelijkheid om in termijnen te betalen.
Er is een regeling voor ouders die door gewichtige omstandigheden de ouderbijdrage moeilijk of onmogelijk kunnen voldoen.

De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage.
Om de continuïteit van het extra onderwijsaanbod te waarborgen wordt de ouders gevraagd een “overeenkomst ouderbijdrage” te tekenen.
Op basis daarvan kan de begroting voor de niet gesubsidieerde ( dus extra) voorzieningen gemaakt en uitgevoerd worden. Er mag echter geen financiële belemmering bestaan om een op Montessorischool-Centrum in te schrijven.
Omdat de ouders ervaren dat er veel extra voorzieningen worden gerealiseerd die regelrecht ten goede komen aan de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs is er sprake van een hoge betalingsdiscipline.

Goed onderwijs gaat om meer dan kennen en kunnen, maar juist ook over de vorming van het kind. Onze school levert een belangrijke bijdrage aan de vorming van het kind door aandacht te geven aan vormende aspecten (kennisverwerving, wereldoriëntatie, morele gevoeligheid, zelfkennis, cultureel historisch bewustzijn). Dit zie je terug in het belang dat de school hecht aan culturele vorming en een optimale voorbereide omgeving voor leerkracht en kind.

Het correspondentieadres voor de ouderbijdrage is:
OBT, postbus 39, 7620 AA Borne
T.a.v. Anita Rijkse/arijkse@obt.nl