Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Resultaten onderwijsAlgemeen

Kinderen ontwikkelen zich volgens bepaalde ontwikkelingsfasen. Die ontwikkelingsfasen vormen voor ons het uitgangspunt bij de begeleiding. De aanleg, het tempo, de interesse en de thuissituatie van de kinderen varieert onderling. We proberen met de verschillen om te gaan en de kinderen door de geindividualiseerde werkwijze te bieden wat ze nodig hebben. In eigen tempo en met hun eigen aanleg kunnen ze zich ontwikkelen en de leerkracht begeleidt hen daarbij. De meeste kinderen volgen de gewone ontwikkelingsgang, er zijn echter ook kinderen voor wie de leerroute duidelijk gewijzigd wordt met ander werk, meer of moeilijker of gemakkelijker. Alle kinderen worden begeleid en gestimuleerd en we proberen elk kind op het niveau te brengen dat voor hem/haar haalbaar is.

Tijdens de gehele basisschoolperiode worden de kinderen gevolgd in hun ontwikkeling. Dat gebeurt o.a. door te observeren, een wezenlijke activiteit binnen het Montessori-onderwijs. Als vervolg op de observatie bepaalt de leerkracht welke lesjes aangeboden kunnen worden en op welke manier ze met het kind verder gaat. Voor bepaalde onderdelen van de lesstof of na het afronden van een deel van de leerstof wordt regelmatig een CITO-toets afgenomen om te controleren of de stof ook werkelijk beheerst wordt en of het kind voldoende vooruitgaat.
We geven geen cijfers en de verslagen worden met de ouders besproken. Deze verslagen geven informatie over de kwaliteit van het werk, het niveau waarop het kind werkt en de werkhouding. De kinderen worden niet beoordeeld in een systeem van onderling vergelijken. Gekeken wordt naar de mogelijkheden en inzet van het individuele kind.

Doorstroming
De overstap naar een volgende bouw vindt in principe plaats bij aanvang van een nieuw schooljaar. 
In die fase wordt een "oudste kleuter" regelmatig in de gelegenheid gesteld een ochtend of middag in een middenbouwgroep mee te werken. In de onderbouw is ook ruim voldoende lesmateriaal aanwezig om voldoende uitdaging voor het kind te bieden.
Zitten blijven bestaat niet binnen onze school, want het kind ontwikkelt verder en hoeft niets opnieuw te doen. Zo ontstaat geleidelijke de overgang van de onder-, naar de middenbouw en wordt het kind in de gelegenheid gesteld die overstap goed voorbereid te maken.

Voortgezet onderwijs
De ouders/verzorgers van onze schoolverlaters krijgen eind november een advies voor het vervolgonderwijs. Naast het niveau zijn de motivatie en werkhouding van uw kind belangrijk bij uw schoolkeuze. Tevens organiseren wij op school een voorlichtingsavond waar de mentoren en oud-leerlingen van voortgezet onderwijsscholen in de regio, geïnteresseerde ouders en kinderen nader over het voortgezet onderwijs informeren. Daarnaast ontvangen ouders van schoolverlaters, de "Gooise gids" (digitaal) met informatie van alle V.O. scholen in de regio.
Naast deze voorselectie kunt u samen met uw kind open dagen bezoeken en dient u zelf uw kind op een V.O. school in te schrijven. Het schooladvies en de resultaten van ons leerlingvolgsysteem zijn daarbij van belang. Binnen Hilversum zijn er geen Montessori-V.O.-scholen. Daarvoor moet u naar Amsterdam of Zeist. De aansluiting op reguliere V.O.scholen verloopt echter prima. Er is hierover regelmatig overleg met de V.O.scholen!.
Niveau, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen zijn hierbij belangrijke factoren. De ouders worden jaarlijks op de hoogte gesteld van de uitstroomgegevens. Als een kind een bepaald advies heeft gekregen, wil dit nog niet zeggen dat het kind werkelijk de geadviseerde opleiding met goed gevolg zal afronden. Een en ander zal ook afhangen van de motivatie, werkhouding, thuissituatie en verdere ontwikkeling enz.

Aan het einde van schooljaar 2016/2017 hebben 36 kinderen de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs.
Op basis van het oordeel van de leerkracht en de gegevens van het Cito-leerlingvolgsysteem hebben de leerkrachten een advies uitgebracht. Naast de cognitieve aspecten van de ontwikkeling zijn daarbij ook andere aspecten van belang zoals de huiswerkattitude, leertaakgerichtheid, zelfstandigheid en samenwerking. In april nemen de 8e jaars leerlingen deel aan de IEP-eindtoets. 
I.v.m. privacy worden in het volgende overzicht geen namen, maar alleen aantallen vermeld.

Uitstroomgegevens 2017/2018:

Schooltype  
LWOO 1
VMBO-TL 1
VMBO-TL/Havo 1
Havo 12
Havo/Vwo 10
Vwo 20 
Gymnasium 0