Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Uitkomsten ouderenquête

Verkleden in de verkleedhoek op de Montessorischool-Centrum Hilversum

Ouder enquête schooljaar 2013/2014

Intern kwaliteitssysteem Werken met Kwaliteit (WMK)
De scholen van de St.HMS beschikken sinds kort over een intern systeem om de kwaliteit binnen de organisatie te meten, te monitoren en te borgen. Met behulp van digitale vragenlijsten worden medewerkers, ouders en leerlingen bevraagd over de schoolorganisatie. De ouderenquête is daar een onderdeel van. Aandachtspunten die uit deze vragenlijsten komen neemt de directie weer mee in haar beleid. Dit beleid wordt in een meer- jarenplanning van 4 jaar gezet en opgenomen worden in het schoolplan.

De respons was 51% en is voldoende om de uitslag serieus te kunnen nemen.
Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,7 hetgeen een mooi resultaat is. 
Hierna volgen de aandachtspunten op de verschillende beleidsterreinen die na bespreking met het team en de MR naar voren zijn gekomen en de komende jaren extra aandacht zullen krijgen. 

Aandachtspunten:
Zorg en begeleiding
Dit onderdeel scoorde “matig” ,net onder de vastgestelde norm. De beoordelingen van de onderwijsinspectie en de ervaringen van het team geven echter een veel positiever beeld van de zorg en begeleiding op onze school. MR en team vermoeden dat dit komt omdat niet alle ouders te maken krijgen met de extra ondersteuning die de school kan bieden.
Wij denken dat het aanbod echter wel (ruim) voldoende/goed is. Om te verifiëren of dit klopt wordt er in schooljaar 2014-2015 een enquête houden onder de ouders die daadwerkelijk met de extra ondersteuning op het gebied van zorg en begeleiding te maken hebben of recent gehad hebben. Daarnaast zal onderzocht worden of de communicatie op dit gebied nog extra aandacht behoeft.

Kwaliteitszorg
Ook dit onderdeel scoort net geen voldoende. Het is ook nieuw om ouders hierin te betrekken. Dit onderdeel wordt derhalve gezien als een 0 meting. Vanaf nu zal de school de ouders vaker bevragen over het beleid. We hopen dat u ook in de toekomst bereid bent af en toe een vragenlijst in te vullen, zodat wij weten waar, vanuit uw optiek,mogelijke verbeterpunten liggen.

Aanbod
Het onderdeel aanbod scoorde voldoende. Binnen dat aanbod beoordeelde u de aandacht voor andere culturen en actief burgerschap als zwak. Actief burgerschap is een relatief nieuwe term voor het onderwijs en komt in ons onderwijsaanbod nog niet expliciet aan bod. Dit onderdeel is voor komend schooljaar als actiepunt in de meerjarenplanning opgenomen.

Buitenschoolse activiteiten
Ouders willen meer buitenschoolse activiteiten. Dit zijn activiteiten zoals het schoolvoetbaltoernooi, de avondvierdaagse, schaken, cityrun, zwemtoernooi, Cruyffcourt enz. Allemaal activiteiten die niet standaard horen bij het aanbod van een school, maar wel interessant zijn voor de kinderen. De school is bereid dit te faciliteren, maar heeft ouders nodig om te begeleiden en te helpen.
De oudercommissie heeft hierin een coördinerende rol, maar is hierbij tevens afhankelijk van de hulp van de overige ouders. Het stimuleren en werven van hulpouders is een actiepunt dat komend schooljaar door de oudercommissie,
in samenwerking met de school wordt opgepakt.

Communicatie
Een aantal onderdelen van de enquête hebben betrekking op de communicatie. Ouders geven aan niet altijd op de hoogte te zijn van relevante informatie en wensen meer overleg over de vorderingen van de kinderen.
Komend schooljaar zal het huidige communicatiemodel worden geanalyseerd
en zo mogelijk worden aangepast.

Sterke punten uit de enquête zijn o.a.:
-Het thematisch werken en aandacht voor creativiteit
-De schooltijden en zorg voor weinig lesuitval
-De leraar toont respect voor uw zoon/dochter, motiveert en is vakbekwaam
-Positief schoolklimaat waardoor kinderen zich veilig voelen op school
-Gemotiveerd team