Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Welkom op de website van de Montessorischool-Centrum

U kunt op de website veel informatie vinden over onze school. Onze website is tevens onze schoolgids die regelmatig up-to-date gemaakt wordt. 
Op Montessorischool-Centrum geven wij, conform de denkbeelden van Maria Montessori, individueel onderwijs waarbij gebruik gemaakt wordt van specifiek ontwikkeld lesmateriaal. Elk kind kan in zijn eigen tempo werken en leert bij ons zelf zijn of haar werk te kiezen en tijd in te delen. De kinderen leren met elkaar om te gaan, voor elkaar te zorgen en elkaar niet te storen. We werken met speciaal opgeleide Montessori-leerkrachten. Er zijn geen jaarklassen en we hebben 14 heterogene groepen 4 onder-, 5 midden- en 5 bovenbouwgroepen.

Naast individueel onderwijs wordt er veel aandacht besteed aan handenarbeid, gymnastiek, dans, drama en muziek gegeven door vak- en gastdocenten. Daarnaast worden er regelmatig excursies georganiseerd.

De school is centraal gelegen aan de Naarderstraat in Hilversum. Er is een continurooster, waardoor het halen en het brengen beperkt wordt. Bovendien is er een goede samenwerking met de voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Voor de allerkleinsten (2 tot 4 jaar) is er vlak bij de school een Montessori peuterspeelzaal beschikbaar, die valt onder het bestuur van BINK (tussen- en naschoolse opvang). 

Het bestuur van de stichting Hilversumse Montessorischolen bestaat uit 4 ouders en de directeuren van beide scholen, ondersteund door een onderwijskundig bureau.  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de directeur van onze school.

Wat zeggen leerlingen, ouders en team zelf over de school?

Resultaten ouderenquête 2017
De respons op de ouderenquête was relatief laag (31%) waardoor voorzichtig omgegaan moet worden met het trekken van conclusies.

Mogelijke verbeterpunten:
De kwaliteitszorg , het omgaan met incidenten en het onderwijsaanbod.
Het beeld van de kwaliteitszorg komt niet overeen met het  beeld dat het team van de school heeft. De school biedt nl. veel meer ondersteuning dan je van een reguliere basisschool zou mogen verwachten. Een aantal mensen geeft aan dat hun kinderen last hebben van pesten. Opvallend is wel ,dat het gevoel van sociale veiligheid een ruim voldoende score laat zien. Het onderwijsaanbod op het gebied van waarden en normen en andere culturen zou nog  meer aandacht mogen krijgen.

Op de volgende beleidsterreinen scoort de school voldoende:
Tijd, pedagogisch handelen, didactisch handelen, actieve en zelfstandige rol van de leerlingen.

Sterke punten:
De goede naam van de school, veel aandacht voor creatieve vorming, de sfeer op school en het gegeven dat de kinderen met plezier naar school gaan.

Aandachtspunten:
Er zou meer gevraagd moeten worden naar de verwachtingen van de ouders, er zou meer aandacht moeten zijn voor andere culturen en de verzorging van de school.

Resultaten intern kwaliteitsonderzoek 2017
Dit onderzoek is gebaseerd op de toezichtkaders van de onderwijsinspectie en meet globaal de kwaliteit van de school. Op een 4-puntschaal scoort de school 3.16 waarmee de school voldoende scoort!

Sterke punten:
De hoogste scores liggen op het gebied van rekenen. M.n. het leerstofaanbod en de rekenresultaten.

Aandachtspunten:
Op het gebied van ICT en Techniek zijn nog onvoldoende toetsbare doelen geformuleerd.

Vragenlijst leerlingen 2018 “sociale veiligheid)
De vragenlijst is digitaal ingevuld door 150  leerlingen van gr. 5 t/m 8 (respons 88%). Het eindcijfer dat de kinderen de school geven is een 8,6.

Sterke punten:
De kinderen vinden onze school een goede school. De leerkrachten besteden veel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan en de leerkracht zet een duidelijke dagplanning op het bord. De psychische-, sociale veiligheid en veiligheidsbeleving scoren hoog. 

Aandachtspunten:
Leerlingen willen meer meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken.