Nieuwe leerlingen

Opvang nieuwe leerlingen


Ouders waarvan de kinderen op korte termijn geplaatst kunnen worden, worden uitgenodigd voor de "open dag."
De toekomstige ouders/verzorgers en hun kind(-eren) worden rondgeleid door de school en krijgen gelegenheid in de toekomstige klas te kijken. Ook wordt men gewezen op de website waarop alle relevante informatie van de school staat. De website functioneert als schoolgids. 

A. Vierjarigen 

Voor kinderen die 4 jaar worden en dus voor het eerst naar de basisschool gaan, wordt tijdens het intakegesprek de afspraak gemaakt om voor de 4e verjaardag één of twee dagdelen in de toekomstige groep te komen wennen.

B. Oudere leerlingen 

Kinderen die worden aangemeld voor een hoger leerjaar zullen, als er plaatsingsmogelijkheden zijn, voor een definitieve plaatsing eerst een aantal dagen in een groep van de toekomstige bouw meewerken.
Met de gegevens van de ouders, informatie van de school van herkomst en de gegevens van de leerkracht vanuit de tweedaagse observatieperiode wordt besloten of wij de leerling(en) kunnen toelaten of dat een andere vorm van onderwijs meer bij het kind past. Wanneer een kind geplaatst kan worden wordt het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend. De plaatsing is hiermee definitief.

De eerste schooldag

A. Vierjarigen 

De allereerste schoolweken zijn voor een vierjarige erg vermoeiend. Het kind wordt overstroomd door nieuwe ervaringen en het lijkt ons dan ook verstandig een kind een rustige aanloopperiode te geven. Wij adviseren het kind de eerste tijd alleen 's morgens naar school gaan en bouw dit langzaam op, in overleg met de leerkracht, met een middag, twee middagen, enz.

B. Oudere leerlingen 

Oudere leerlingen worden in hun nieuwe klas geïntroduceerd door de groepsleerkracht. Bij het verkennen van de klas en de school worden klasgenootjes ingeschakeld, zodat de eerste schoolperiode zo soepel mogelijk verloopt. 
Ook voor de ouders is alles nieuw. Naast het informatiegesprek en de info uit de schoolgids (of van de website) zijn de leerkrachten vanzelfsprekend bereid om uw vragen te beantwoorden. Ook de diverse ouderavonden aan het begin van het schooljaar worden daarvoor georganiseerd.
Elke klas heeft een klassenouder. Die ouder krijgt de naam door van de nieuwe ouders/verzorgers en zal een afspraak maken om indien gewenst u verder in onze school in te wijden. Wij proberen u als ouder zo goed mogelijk te begeleiden. Als u vragen heeft kunt u altijd bij de leerkracht of directie terecht.  

Leerlingverdeling

 
Montessorischool-Centrum heeft 15 groepen. Er zijn 5 onderbouw-, 5 middenbouw- en 5 bovenbouwgroepen. Het zijn heterogene groepen d.w.z. groepen die samengesteld zijn met kinderen van verschillende leeftijden c.q. jaargroepen.
Jaarlijks veranderen ongeveer 80 à 90 leerlingen van bouw. Het team besluit in welke midden- of bovenbouw een leerling geplaatst wordt. Dit is een complexe aangelegenheid die zorgvuldig en weloverwogen op basis van de volgende criteria plaats vindt:

* Onderwijsbehoefte van het kind
* Gegevens van het leerlingvolgsysteem
* Visie van de leerkracht
* Samenstelling van de nieuwe groep:
(aantal leerlingen totaal en per jaargroep, verhouding jongens/meisjes, aantal 
leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, vriendjes/vriendinnetjes enz.)
* Relevante informatie van ouders

Het doel is het realiseren van een evenwichtige leerlingverdeling over verschillende groepen waardoor de kinderen goed begeleid kunnen worden en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Bij het plaatsen van een nieuwe leerling van een andere school, wordt door de schoolleiding en bouw coördinatoren bepaald in welke groep het kind het best tot zijn/haar recht komt. 
Dit gebeurt op basis van informatie uit het intakegesprek met de ouders, informatie van de vorige school en gegevens n.a.v. de wenperiode op onze school.

Enkele weken voor het einde van het schooljaar wordt de leerlingverdeling bekend gemaakt. I.v.m. de complexiteit van het proces is de door het team vastgestelde leerlingverdeling definitief en kan zodoende niet meer gewijzigd worden.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie