Hoogbegaafdheid

Ons beleid gericht op (hoog-)begaafden past binnen de Montessori-visie en de uitgangspunten van "passend onderwijs". Het gaat immers om het stimuleren van optimale ontwikkeling voor ieder kind, uitgaande van de mogelijkheden en rekening houdend met beperkingen.

Uit onderzoek is gebleken dat het percentage (hoog-)begaafden op Montessorischool-Centrum relatief hoog is. Dit vraagt om een structurele aanpak zowel op pedagogisch als didactisch gebied.

Het doel is het realiseren van doorgaande leerlijnen voor (hoog-)begaafde leerlingen op basis waarvan die kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In het kader van Passend Onderwijs is (hoog-)begaafdheid een speerpunt voor onze school.

Het leerstofaanbod van de Montessori-methodiek en reguliere aanvullende materialen zijn zeer geschikt voor het realiseren van een passend leerstofaanbod. 
Het leerstofaanbod binnen de onder- , midden- en bovenbouw is zeer gedifferentieerd en doorbreekt het jaarklassensysteem en in enkele gevallen ook het bouwgroepensysteem. 
Om het kind werkelijk te laten leren moet het leerstofaanbod tegemoet komen aan de behoefte van het kind en aansluiten aan het niveau.

Compacten, verrijken en versnellen bieden de mogelijkheid om het leerstofaanbod passend te maken.

  • Compacten is het inkorten van de reguliere leerstof door met name onnodige herhaling- en oefenstof over te slaan waardoor ruimte ontstaat voor verrijking.
  • Verrijken is het werken met extra leerstof die "dieper gaat" of andere thema's behandelt dan gebruikelijk in het reguliere aanbod. In de midden- en bovenbouw kan er gebruik gemaakt worden van het montessorimateriaal.
  • Versnellen is het vervroegd doorstromen van een leerling naar een hoger leerjaar binnen de bouw of naar een hogere bouwgroep. Een forse didactische voorsprong en aantoonbaar, aanzienlijk verder zijn in de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn de belangrijkste voorwaarden.

Naast het aanbieden van aanvullende leerstof en materialen wordt extra begeleiding geboden door:

  • Talenten leerpunt: vanaf schooljaar 2017-2018 wordt er gewerkt met een talentenleerpunt. Per bouw is er één dagdeel per week een leerkracht beschikbaar voor kinderen extra uitdaging nodig hebben. Vanuit specifieke interesse van de leerling, wordt er samen met de leerkracht een eigen leerdoel opgesteld.
  • Montessoribegeleiding: Aanbieden van leerstof aan individuele leerlingen of kleine groepjes door een extra leerkracht in of buiten de klas.
  • Het ondersteuningsteam: met o.a. advies, extra materiaal, hulp bij opzet (groeps-)HP.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie