Leerlijn

Maria Montessori heeft een leerlijn ontwikkeld die is afgestemd op de ontwikkelingsfasen van het kind. In het onderwijs aan jonge kinderen wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de motoriek en de zintuigen. Dit gebeurt via spel, exploratie, beweging en het omgaan met ontwikkelingsmateriaal. Voor onze Montessorischool betekent dit voor de onder- en middenbouw en in mindere mate voor de bovenbouw dat door middel van verschillende materialen sterk de nadruk wordt gelegd op deze zintuiglijke en motorische ontwikkeling. 

activiteiten in de onderbouw

 
In de onderbouw is het spel heel belangrijk. Er wordt veel aandacht geschonken aan:
 • Vrij spel binnen in het speellokaal en buiten
 • Dansexpressie - volksdansen
 • Gymlessen met/zonder materiaal - spellessen (o.a. tik-, kring- en overloopspelen)
 • Spelen in de poppenhoek, met de zand-/watertafel, de blokken en het ontwikkelingsmateriaal
 • Poppenkastspel, voorlezen-vertellen-rijmpjes en versjes taal-rekenspelletjes
 • Zingen en muziek maken - handvaardigheid

In de onderbouw wordt door het werken met Montessorimateriaal de basis gelegd voor de lees- en rekenvoorwaarden die nodig zijn om tot lezen en rekenen te komen. Het Montessorimateriaal is hierbij de rode draad. Dit zijn aantrekkelijke, meestal eenvoudige aan het kind aangepaste materialen die "de controle van de fout bevatten", d.w.z. als het kind een fout maakt, kan hij dat aan het materiaal zelf zien en ontdekken. Zo heeft hij geen volwassene nodig om hem op zijn fout te wijzen en daardoor zijn zelfvertrouwen misschien te schaden.

Met concreet en symbolisch materiaal krijgt het kind inzicht in soms moeilijke en abstracte begrippen. Het materiaal geeft de mogelijkheid om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken bij het in zich opnemen van de stof. Het nodigt ook uit tot spontane herhaling van de handeling. Hierdoor en op de manier waarop ze kunnen werken, gaan kinderen echt in hun bezigheid op. 

Basisvaardigheden 

Het Montessorimateriaal vertoont een bepaalde vaste volgorde die begint in de onderbouw en eindigt in de bovenbouw (doorgaande lijn). Het "startpunt" wordt bepaald door het ontwikkelingsniveau van het individuele kind. Aan het eind van de middenbouw en bovenbouw proberen we voor de basisvaardigheden de bepaalde kerndoelen te bereiken. Aan de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid wordt veel aandacht besteed in de vorm van boekbesprekingen, spreekbeurten en werkstukken. 

Verdere leeractiviteiten wat betreft taal:

 • Het aanleren van een correct woordbeeld
 • Het ontdekken van structuren in de taal en die leren benoemen in woordsoorten
 • Het spel met de vragen; waardoor het kind structuren ontdekt en leert benoemen (redekundige ontleding)

Rekenen

Voor de hoofdbewerkingen zijn zowel in de onderbouw als in de middenbouw twee naast elkaar lopende ontwikkelingslijnen te zien: 
A - Bewerkingen met het gouden materiaal: grote getallen tot 10.000 (Onderbouw) en 10.000.000 (Middenbouw). 
B - Bewerkingen met kleine getallen zowel met div. Montessorimaterialen als abstract. Er wordt veel aandacht besteed aan tijdsbegrippen, meten en wegen. Vanaf groep drie wordt er gebruik gemaakt van de methode RekenZeker.

Lezen

In de middenbouw gaat het kind door met wat het in de onderbouw heeft geleerd. Het startpunt van het individuele kind is ook hier weer verschillend. Het ene kind is nog aan ‘t letters voelen, het andere kind leest al boekjes. Als het boekje uit is mag het kind de leerkracht een stukje voorlezen en vertellen waar het verhaal over gaat. In de bovenbouw ligt de nadruk voornamelijk op:

 • stillezen
 • begrijpend lezen
 • voordrachtslezen

Bij al deze vormen van lezen speelt onze eigen uitgebreide bibliotheek een belangrijke rol. In de midden - en bovenbouw wordt er voor begrijpend lezen gebruik gemaakt van de methode Lezen in Beeld.

Wereldoriënterende vakken

Wereldoriëntatie onderwijs vindt niet zijn aangrijpingspunt in de afzonderlijke vakken, maar sluit aan op de leefwereld van de kinderen. Het leert de kinderen zich te oriënteren in de tijd, in de ruimte om hen heen en op de ons omringende levende en levenloze natuur. In de onder- en middenbouw is hiervoor ook specifiek materiaal ontwikkeld, waar het kind naast de groepsles, individueel mee kan werken (kringloop werkjes, aardrijkskunde puzzelkaarten e.d.). Vanaf groep 6 worden de kennisgebieden thematisch aangeboden met behulp van de methode DaVinci.

Cultuureducatie en burgerschap

Op Montessorischool –Centrum wordt veel aandacht geschonken aan cultuureducatie en burgerschap. Deze vakgebieden zijn meestal verweven met andere vakken en thema’s waaraan op school gewerkt wordt en de methode DaVinci. Zo wordt er bijv. creatief samengewerkt met het grafisch atelier, waar we posters drukken m.b.t. bijvoorbeeld bevrijdingsdag. We organiseren pannenkoekendag voor dementerende bejaarden met Philedelphia. Verder worden er regelmatig excursies georganiseerd naar musea, maar wordt er ook in het gemeentehuis van Hilversum het democratiespel gespeeld. Middels vragenlijsten worden de kinderen gevraagd naar hun mening over de school. Thematisch worden wereldgodsdiensten aan de orde gesteld en worden er , indien mogelijk, excursies georganiseerd binnen dat thema. Ook heeft de school een leerlingenraad.

Verkeer 

In het kader van de verkeersveiligheid wordt er thematisch verkeersonderwijs gegeven. De 7e-jaars leerlingen doen alleen mee aan het schriftelijk verkeersexamen. Als school vinden wij de verantwoordelijkheid te groot om met de kinderen in de stad te gaan fietsen. De ouders/verzorgers worden verzocht hiervoor met hun eigen kind de nodige praktijkervaring op te doen. Op school worden de fietsen gecontroleerd op gebreken.

Expressie activiteiten

Op onze school wordt enkele malen per jaar gewerkt aan projecten op ‘t gebied van muzikale/beeldende/dansante vorming. Daarnaast beschikken de midden- en bovenbouw over een vakleerkracht handenarbeid. Voor extra activiteiten maken we gebruik van gastdocenten. 

Engels

In de onderbouw en middenbouw groepen wordt groepsgewijs Engelse les gegeven aan de hand van de methode GrooveMe. In de bovenbouw wordt gebruik gemaakt van de methode Permium Engelish van Holmwood's. 

ICT en Programmeren

De ontwikkelingen op dit gebied gaan in razend tempo. In alle groepen wordt gewerkt met iPads en chromebooks in midden en bovenbouw. De kinderen leren de noodzakelijke computervaardigheden en de software maakt deel uit van het onderwijsproces. Er wordt ook gewerkt met de 3D- printer. De kinderen ontwerpen via Tinkercad en kunnen onder begeleiding van een leerkracht 3D printen. Daarnaast wordt jaarlijks een lessenserie programmeren gegeven door de bibliotheek Hilversum. 
We zijn overgestapt naar Google Chrome en Chromebooks. 

Techniek

Op onze school wordt met de Techniektorens gewerkt. De kasten, die er uit zien als een toren, bevatten een volledige leerlijn voor het vakgebied Techniek.
In het kader van de 21e century skills wordt er gewerkt aan een leerlijn wetenschap en techniek. Met gastdocenten is een eerste opzet gestart om wetenschap en techniek te introduceren en een extra impuls te geven.

Geestelijke stromingen

Verschillende geestelijke stromingen en wereldgodsdiensten worden behandeld in de lessen van DaVinci (bovenbouw). Thematisch worden de wereldgodsdiensten aan de orde gesteld in de onder- en middenbouw. 

Gezondheidseducatie

Naast thematische groepslessen worden ook individuele lesjes gegeven. In groep 8 wordt door een gastdocent EHBO les gegeven. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld hun jeugd-EHBO certificaat te behalen. De leerkrachten worden regelmatig bijgeschoold. 

Lichamelijke oefening

Alle midden- en bovenbouwgroepen krijgen les van een vakleerkracht in de gymzaal naast de school. Daarnaast wordt er buiten veel gesport.Ten slotte wordt in het kader van gymnastiekonderwijs aandacht besteed aan spel en beweging op muziek. 

Huiswerk

In de onder- en middenbouw wordt in principe geen huiswerk meegegeven. In de bovenbouw kunnen kinderen extra huiswerk meekrijgen om bijvoorbeeld sneller door de leerstof te komen, extra herhaling te bieden of eventuele achterstanden weg te werken. Wanneer een kind op school onvoldoende heeft gepresteerd kan de leerkracht werk meegeven om thuis af te maken. Het gebeurt ook regelmatig, dat kinderen zelf om huiswerk vragen omdat ze zichzelf bepaalde taken opgelegd hebben of omdat ze het gewoonweg leuk vinden.. De kinderen kunnen thuis ook naar eigen inzicht oefen op Taalzee en Rekentuin (middenbouw) en Bloon en/of Holmwood's (bovenbouw).

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie