Specifieke onderwijsbehoeften

De leerdoelen zijn afgestemd op de leerlijnen van het primair onderwijs. De basis leerlijn geldt voor alle leerlingen. Hebben de leerlingen er meer of minder moeite mee dan volgt afstemming op de onderwijsbehoefte van het kind. Een aantal leerlingen heeft specifieke onderwijsbehoeften. Bij deze leerlingen hangen de onderwijsbehoeften  samen met problemen bij het verwerven van basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen en wiskunde en algemene vaardigheden. Deze leerlingen hebben aan de gemiddelde leerstof al hun handen vol. Begaafde leerlingen daarentegen moeten extra worden uitgedaagd. Voor deze leerlingen passen we, naar gelang hun behoeften, de inhoud van de leerstof aan. Ook zorgen we, indien mogelijk, voor passende hulpmiddelen, variatie in onderwijstijd, instructie en verwerking.

Kinderen die zich, om wat voor reden ook, niet ontwikkelen zoals in de lijn der verwachting ligt, worden besproken met collega's, de intern begeleider (IB-er) en de ouders. Dit gebeurt volgens een vast stappenplan. In dit stappenplan heeft de (IB-er) een coördinerende functie. De leerkracht is altijd de vaste begeleider van het kind en aanspreekpunt voor de ouders.

Het stappenplan

Het stappenplan ziet het als volgt uit:

Groep

·         Leerkracht werkt met kinderen binnen de eigen groep. In eerste instantie zal de leerkracht de zorgen bespreken met de ouders, eventueel lesinhoud en didactiek aanpassen aan de specifieke behoeften van het kind. Dit kan worden vastgelegd in een zgn. handelingsplan.

Bouw

·         Met de collega's binnen de onder-, midden-, of bovenbouw worden kinderen besproken die opvallen binnen de klassensituatie. Bij de zgn. collegiale consultatie luisteren de collega's, adviseren en/of bieden elkaar concrete hulp. Ook dit kan in een handelingsplan worden vastgelegd. Dit wordt met de ouders besproken door de groepsleerkracht

Team

·         Kinderen die blijven opvallen ondanks extra zorg en hulp worden besproken in de teamvergadering en op de leerlingbespreking tussen de groepsleerkracht, de directeur en de IB-er. Deze kinderen worden, samen met de eigen leerkracht, vanaf nu gevolgd en begeleid door de IB-er. Voor deze kinderen wordt een handelingsplan opgesteld en uitgevoerd. Dit alles wordt met de ouders besproken. Het kind kan, indien noodzakelijk en mogelijk, voor een periode van 6 weken remedial teaching (RT) op school krijgen. Aan een periode van RT op school gaat onderzoek vooraf. Na afloop worden de resultaten geëvalueerd en altijd met de leerkracht en/of ouders besproken. Voor kinderen die langdurigere zorg nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met een dyslexie-verklaring, is er remedial teaching op een regelmatige basis.

Extern

·         Kinderen die niet voldoende hebben aan bovengenoemde zorg komen in aanmerking voor extern onderzoek en eventuele begeleiding

Dit kan door middel van een MDO, een ZAT-verleg of via de particuliere weg.

MDO (Multi Disciplinair Overleg)

Via het samenwerkingsverband Unita bestaat de mogelijkheid om d.m.v. een MDO (Multi Disciplinair Overleg) verschillende mensen in te schakelen zoals een orthopedagoog en/of psycholoog, een ambulant begeleider uit het speciaal onderwijs, sociaal maatschappelijk werk, de GGD-arts of verpleegkundige en/of de leerplichtambtenaar. In het overleg worden kinderen besproken waarbij de ondersteuningsbehoeften nog niet volledig in kaart zijn gebracht en/of de geboden ondersteuning van de school niet toereikend is. Het betreft hier de handelingsverlegenheid van school. Er wordt gebruik gemaakt van het groeidocument van het SWV Unita. Het doel hiervan is preventie van algemene problemen en een vroegtijdige aanpak en begeleiding van risicoleerlingen. De hulpvraag van de school en/of ouder(s) wordt besproken. De deskundigen uit het MDO geven advies over welke stappen mogelijk zijn. Tevens geven zij aan waar rekening mee gehouden moet worden (bijvoorbeeld wachtlijsten). Welke externe hulp er eventueel kan worden geboden of worden gezocht. Zoals op alle scholen zijn er ook kinderen die meer nodig hebben, dan wij als school kunnen bieden. Ondanks alle begeleiding, lukt het niet. Wanneer onze school niet kan aansluiten op de behoeften van het kind wordt er samen gezocht naar een  vorm van onderwijs die wel passend is

ZAT

Een ander overlegorgaan is het Zorg Advies Team (ZAT) waarin vertegenwoordigers van verschillende instellingen met school samenwerken. Vanuit school zijn de directeur en de intern begeleider vertegenwoordigd in een overleg dat minimaal twee keer per jaar plaatsvindt.

Vaste deelnemers vanuit de instellingen zijn:
· School Maatschappelijk Werk (Versa welzijn) 
· Jeugdgezondheidszorg van de GGD (schoolarts en/of sociaal verpleegkundige)
· Leerplichtambtenaar
Naast deze vaste deelnemers kan eventueel ook (op verzoek) een andere deskundige worden geraadpleegd (bijvoorbeeld een ambulant begeleider uit het speciaal onderwijs).

In dit overleg worden kinderen met sociaal- emotionele- en of medische problemen besproken. Te denken valt aan problemen in de thuissituatie (rouw, scheiding, verhuizing, financiën, opvoeding etc.) of op lichamelijk gebied. Het doel hiervan is preventie van algemene problemen en een vroegtijdige aanpak en begeleiding van risicoleerlingen. De hulpvraag van de school en/of ouder(s) wordt besproken. Ouders van de betreffende kinderen worden uiteraard op de hoogte gesteld.

Externe hulpverlening

Ouders zijn altijd vrij om zelf externe hulpverlening in te schakelen indien de ontwikkeling van hun zoon of dochter niet goed verloopt of ouders zich handelingsverlegen voelen. Er is een sociale kaart op school aanwezig met adressen van externe hulpverleners op verschillende gebieden. 

Interne begeleider

Draagt zorg voor het ondersteunen van collega's bij het bieden van extra hulp en ondersteuning aan kinderen die speciale/extra zorg en begeleiding behoeven. Dit gebeurt op school-, klas- en kindniveau. Zowel praktisch als organisatorisch.

Collegiale consultatie

Hierbij maak je gebruik van de expertise van collega's. Zij kunnen luisteren, ondersteunen, adviseren en/of elkaar concrete hulp bieden. Dit kunnen collega's zijn van onze eigen school, maar ook collega's die expertise hebben binnen ons samenwerkingsverband.

Remedial teacher

Draagt zorg voor het begeleiden en ondersteunen van kinderen met een specifiek probleem. Dit gebeurt n.a.v. een hulpvraag van de leerkracht en hetgeen wordt vastgelegd in een handelingsplan.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie